Current Administrators

Current AdministratorsSECRETARY OF CPC Gong Fuqing
PRESIDENT Li Xueming
DEPUTY SECRETARY OF CPC Li Peishan
VICE PRESIDENT Liu Xiangjun
Zhu Chengli
Yue ChongXing
Yuan Xiaojie
SECRETARY OF THE COMMISSION FOR DISCIPLINE INSPECTION Xiao Jiguang
CHIEF ACCOUNTANT Song Shulong